O pracy naukowej

Strona poświęcona metodologii pracy naukowej, metodzie naukowej, metodom i instrumentom badawczym, tworzeniu dzieł naukowych, naukowcom. Zapraszam do zapoznania się ze spisem gotowych już haseł lub do wyszukania potrzebnych informacji.

Czy zainteresuje cię Kontakt?

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej, stwierdza Józef Pieter, prowadząc następnie w swym dziele Ogólna metodologia pracy naukowej przez szereg rozważań, pojęć i przykładów odnoszących się zarówno do publikacji wyników jak i poprzedzających ich badań. Oto najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania innych uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i naukowcach

Publikacja ta jest przede wszystkim omówieniem - a nierzadko i przytoczeniem - treści zawartych w Ogólnej metodologii pracy naukowej Józefa Pietera. Moją intencją jest przybliżenie owych treści, po części ich prostsze objaśnienie i przekazanie przede wszystkim tych z nich, które ważne są dla pisania prac naukowych z dziedziny nauk politycznych.

W kilku miejscach rozszerzyłem materiał o wskazówki z dzieła Józefa Orczyka Zarys metodyki pracy umysłowej, dotyczące rodzajów przypisów, cech dobrego podręcznika i metod poszukiwania literatury oraz treści podane w innych dziełach zajmujących się pracą naukową i twórczością.

W nielicznych przypadkach wskazałem też nowe instrumenty pozwalające na realizację wspomnianych metod naukowych czy też pokusiłem się o rozszerzenie niektórych zagadnień.

Jarosław Zieliński

© Copyright by Jarosław Zieliński 2009