O pracy naukowej

Strona poświęcona metodologii pracy naukowej, metodzie naukowej, metodom i instrumentom badawczym, tworzeniu dzieł naukowych, naukowcom. Zapraszam do zapoznania się ze spisem gotowych już haseł lub do wyszukania potrzebnych informacji.

Czy zainteresuje cię Praca badawcza?

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej, stwierdza Józef Pieter, prowadząc następnie w swym dziele Ogólna metodologia pracy naukowej przez szereg rozważań, pojęć i przykładów odnoszących się zarówno do publikacji wyników jak i poprzedzających ich badań. Oto najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania innych uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i naukowcach

Publikacja ta jest przede wszystkim omówieniem - a nierzadko i przytoczeniem - treści zawartych w Ogólnej metodologii pracy naukowej Józefa Pietera. Moją intencją jest przybliżenie owych treści, po części ich prostsze objaśnienie i przekazanie przede wszystkim tych z nich, które ważne są dla pisania prac naukowych z dziedziny nauk politycznych.

W kilku miejscach rozszerzyłem materiał o wskazówki z dzieła Józefa Orczyka Zarys metodyki pracy umysłowej, dotyczące rodzajów przypisów, cech dobrego podręcznika i metod poszukiwania literatury oraz treści podane w innych dziełach zajmujących się pracą naukową i twórczością.

W nielicznych przypadkach wskazałem też nowe instrumenty pozwalające na realizację wspomnianych metod naukowych czy też pokusiłem się o rozszerzenie niektórych zagadnień.

Jarosław Zieliński

© Copyright by Jarosław Zieliński 2009